مشخصات اصلی


قیمت: 12000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسیتحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 123 صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

چکیده

پایان نامه حاضرنتیجه تلاشی است درخصوص ایجاب و آثار حقوقی آن در حقوق ایران و تطبیق با حقوق کامن لا وهمچنین حرکتی است به سوی پاسخ به مسائل و شبهات مختلف موضوع فوق الاشعار که در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

ایجاب وقبول دو رکن اساسی هر قرارداد می باشد. ایجاب اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را بر مبنای معینی برای انجام معامله دعوت می کند.یک ایجاب ممکن است به صورت ساده ابراز گردد یا اینکه موجب خود را بدان ملزم نماید و به اصطلاح حق رجوع را از خود سلب نموده یا تعهد به عدم رجوع نماید. ایجاب را بایستی از مذاکرات مقدماتی و سایر توافقات که برای انعقاد قرارداد انجام می گیرد متمایز دانست لیکن انصراف،رجوع یا رد ایجاب به همراه فوت یا حجرموجب سبب زوال ایجاب خواهد شد.

در هر حال ایجاب در حقوق ما تفاوت چندانی با آنچه که در سایر سیستم های حقوقی و کنوانسیون بیع است، ندارد. لکن پیوستن کشورمان به کنوانسیون مزبور و اصلاح پاره ای از مواد قانون مدنی و وضع قوانین جدید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

منابع

فارسی:

۱ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، چاپ پانزدهم، کتابفروشی اسلامیه، تهران۱۳۷۱

۲ـ بهشتی، محمد، فرهنگ صبا فارسی، انتشارات صبا، سال۱۳۷۱

۳ـ بروجردی، محمد، حقوق مدنی، انتشارات تهران،سال ۱۳۲۹

۴ـ جعفری لنگرودی،محمدجعفر،تاثیر اراده در حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، تهران،سال۱۳۴۰

۵ـ ، ، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران۱۳۷۲

۶ـ ، ، دائرۃ المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، سال۱۳۸۸

۷ـ ، ، حقوق تعهدات، جلد۱، انتشارات گنج دانش، تهران۱۳۵۶

۸ ـ رمضانی، محمود، کنوانسیون بیع بین المللی ، نشر سرای عدالت ، چاپ اول، سال۱۳۸۹

۹ـ سماواتی، حشمت اله، حقوق معاملات بین المللی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال۱۳۷۷

۱۰ـ شهیدی، مهدی ، تعهدات ، حقوق مدنی۳، انتشارات مجدد، چاپ اول، سال۱۳۸۰

۱۱ـ ، ، تشکیل قرارداد ها و تعهدات، چاپ نهم، انتشارات مجدد، ۱۳۸۵

۱۲ـ صفایی، حسین، حقوق مدنی، نشر میزان، چاپ سوم،سال ۱۳۸۴

13- ، ،قواعد عمومی قراردادها،نشر میزان،چاپ اول،سال 1382

۱4ـ طباطبایی، سید مصطفی، فرهنگ نوین عربی فارسی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه،۱۳۷۳

۱5ـ طاهری، محمد علی ـ انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر، چاپ اول، سال۱۳۸۴

۱6ـ عدل، مصطفی(منصورالسلطنه) ، حقوق مدنی، چاپ دوم، مطبعه باقرزاده،سال ۱۳۱۲

۱7ـ کاتوزیان، ناصر، درس هایی از عقود معین، جلد۱، نشرگنج دانش، چاپ نهم،۱۳۸۵

۱8ـ ، ، درس هایی از عقود معین، جلد۲، نشرگنج دانش، چاپ نهم،۱۳۸۵

۱9ـ ، ، قواعد عمومی قراردادها، جلد۱، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۸

20ـ ، ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد۳، چاپ دوم، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۶

۲1ـ ، ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی قراردادها، ایقاع، چاپ دوازدهم، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۶

۲2ـ ، ، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ چهاردهم، نشر میزان،۱۳۸۵

۲3ـ قنواتی ، جلیل ـ وحدتی بشیری ، سید حسن ـ عبدی پور، ابراهیم، زیر نظر دکتر سید مصطفی محقق داماد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، انتشارات سمت، چاپ اول،۱۳۷۹

۲4ـ قنواتی ، جلیل، مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، نشر بوستان قم، چاپ اول،۱۳۸۳

۲5ـ مدنی کرمانی ، عارفه ، حقوق بیمه، انتشارات مجد، چاپ چهارم،۱۳۸۶

مقالات:

۱ـ شهیدی ، مهدی، قرارداد تشکیل بیع، مجله تحقیقات حقوقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ش ۱۲ـ۱۱ ، سال ۱۳۷۱

۲ـ کنوانسیون بیع بین المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۹،۱۳۶۷

۳ـ متین(احمد)، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوق، شامل نظریات دیوان عالی کشوراز سال ۱۳۱۱ تا سال۱۳۳۰

۴ـقنواتی،جلیل ، نظریه ایجاب ملزم در آیینه تطبیق، فصل نامه مطالعات اسلامی،سال 1386،شماره 77

۵ـ اسماعیلی، محسن، ایجاب و زوال آن از دیدگاه فقه و حقوق تطبیقی، فصلنامه مدرس، سال 1377 ،شماره 9

6-السان،مصطفی،تشکیل قراردادهای الکترونیکی،پژوهشنامه بازرگانی،سال1384،شماره36

7-آقایی بجستانی،مریم- روحانی مقدم،محمد ، بررسی ایجاب و قبول در معاملات الکترونیکی، فصلنامه فقه و مبانی حقوق،سال چهارم،1387،شماره 13

8-ناطق نوری،سوده،آثار حقوقی مترتب بر زمان انعقاد قرارداد در فروشگاههای بزرگ،فصلنامه فقه و مبانی حقوق،سال ششم،1388،شماره18

عربی:

۱ـ انصاری ، شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ سنگی، تبریز، در ۱ مجلد،انتشارات مطبوعات دینی،سال 1382

۲ـ امام خمینی، سید روح اله،کتاب البیع، جلد۱، قم ، انتشارات اسماعیلان،۱۳۶۳

۳ـ خویی ، حاج سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه،جلد سوم، بیروت، دار الهادی،۱۳۸۲ق

۴ـ سنهوری ، عبد الرزاق احمد، مصادرالحق، جلد۲،منشورات الجلیه الحقوقیه ،بیروت،سال1998

۵ـ طباطبایی ، سید محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، در ۲ جلد، چاپ سربی، قم، ۱۳۷۸

۶ـ میرزای نائینی ، محمدحسین ، منیه الطالب ، انتشارات جامع المدرسین ، سال1412ه.ق

۷ـ نجفی ،شیخ محمد حسن معروف به صاحب جواهر،جواهر الکلام،چاپ نهم،دار الکتب الاسلامی 1368

۸ ـ مکارم شیرازی ، ناصر، انوار الفقاهه،ج ۱، قم، مدرسه الامام امیرالمومنین، سال۱۴۱۱،چاپخانه علمیه

انگلیسی:

1. Anson, Law of contract ,24 th ed ,Oxford,1975

2. Cheshire and Fifoot ,The Law of contract 2th ed , West publishing Co,1977

3. Honnold , John ,uniform Low for international sales,under the 1980,united nations convention.

4. Brownsword ( Roger) and Adams(John),understanding contract low, 2th edition 1987

5. Treitel (G.H.) ,The Law of contract,6 th ed, London,1983

6.G.Eftekhar,Law Texts, 6 th Editon,2001برچسب ها: نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا , ایجاب(پیشنهاد) , ایجاب عام(ساده) , ایجاب ملزم , دعوت به ایجاب , وعده یکطرفه بیع , مزایده , ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط