مشخصات اصلی


قیمت: 12000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 216صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

مقدمه 1

بخش اول مفاهیم، تعاریف و کلیات 5

فصل اول مفاهیم و کلیات دستور موقت 6

مبحث اول - مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت 6

گفتار اول مفهوم وتعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری.. 6

گفتار دوم-تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری. 6

مبحث دوم ماهیت ، موضوع و هدف از دستورموقت. 8

گفتار اول ماهیت دستورموقت.. 8

گفتار دوم موضوع دستور موقت.. 10

گفتار سوم هدف دستور موقت.. 11

بند اول فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم.. 12

بند دوم جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی.. 12

بند سوم جلوگیری از ضرر.. 14

فصل دوم- مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن 15

مبحث اول-مفهوم ، تعریف و جهات موضوع دستور موقت. 15

گفتار اول مفهوم و معنی لغوی موضوع.. 15

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت. 16

گفتار سوم جهات موضوع دستور موقت.. 16

مبحث دوم موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی.. 17

گفتار اول موضوعات جزایی دستور موقت.. 17

گفتار دوم موضوعات مدنی دستور موقت.. 19

بند اول-دستور موقت در موضوعات وامور ترافعی. 20

بند دوم- دستور موقت در موضوعات وامور حسبی. 21

مبحث سوم تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن.. 23

گفتار اول -چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی. 24

بند اول مرتبط بودن موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی.. 24

بند سوم معین بودن موضوع دستور موقت.. 27

گفتار دوم مرجع تعیین موضوع دستور موقت.. 29

بند اول- تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان. 30

بند دوم-تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده. 31

بند سوم- تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار. 32

مبحث چهارم موضوعات قرار دستور موقت.. 33

گفتار اول قرار دستور موقت دایربر توقیف اموال.. 34

بند اول-توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن. 34

بند دوم -توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده. 36

گفتار دوم قرار دستور موقت دایر بر منع از امری.. 37

بند اول-دستورموقت به منع از تصرفات واعمال حقوقی. 37

بند دوم -دستورموقت به توقیف مال ومنع از تصرفات حقوقی. 39

اول-دستور موقت دایربرتوقیف وجلوگیری از نقل وانتقال کشتی. 40

دوم دستور موقت در باب سهام بانام به منظور استیفاء وجه نقد.. 41

گفتار سوم قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل.. 42

بنداول-دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین. 43

بند دوم- دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده. 44

بند سوم-دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین. 45

بند چهارم-دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها. 46

بخش دوم شرایط و موانع صدور دستور موقت 48

فصل اول- شرایط صدور دستور موقت 49

مبحث اول -درخواست دستور موقت توسط ذینفع. 49

گفتار اول طرح تقاضا و درخواست دستور موقت.. 49

گفتار دوم - مفاد و مندرجات درخواست. 51

بند اول تعین طرف دستور موقت.. 51

بند دوم تعین و اعلام موضوع دستور موقت.. 52

بند سوم تعین موضوع دعوای اصلی.. 52

بند چهام - استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست. 53

گفتار سوم زمان طرح درخواست موقت.. 54

بند اول- درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی. 55

بند دوم درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی.. 57

بند سوم درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی.. 58

بند چهارم درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدید نظر.. 58

گفتارچهارم ذینفع بودن متقاضی دستور موقت.. 59

بند اول نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت.. 60

بند دوم نفع موجل در موضوع دستور موقت.. 60

مبحث دوم مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت.. 62

گفتار اول صلاحیت ذاتی و نسبی.. 62

بند اول صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت.. 63

بند دوم صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت.. 64

1- صلاحیت نسبی به معنی خاص.. 64

2- صلاحیت نسبی از حیث محلی.. 65

گفتار دوم صلاحیت اصلی دادگاههای عمومی حقوقی و انقلاب.. 65

بند اول تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی.. 66

بند دوم تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت.. 69

گفتار سوم صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت 74

بند اول محدوده صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در صدور دستور موقت 75

بند دوم محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت.. 77

بند سوم محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت.. 78

مبحث سوم طرفیت خوانده دعوی.. 82

گفتار اول دعوی و طرف آن.. 82

بند اول دعوی.. 82

بند دوم طرف دعوی.. 83

گفتار دوم تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی.. 85

بند اول ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان 86

بند دوم درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم.. 88

بند سوم اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث.. 89

مبحث چهارم احرازفوریت امر.. 90

گفتار اول مفهوم و ماهیت فوریت.. 91

بند اول مفهوم و معنای فوریت.. 91

بند دوم ماهیت فوریت.. 92

گفتار دوم تشخیص فوریت و زمان آن.. 93

بند اول دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت.. 93

بند دوم -نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت. 94

بند سوم - قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت. 95

1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی.. 96

2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی وحق اختراع.. 97

گفتار سوم زمان تحقق وتشخیص فوریت.. 98

بند دوم - تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن. 99

بند سوم- نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر در تمیز فوریت. 100

گفتار سوم معیار،ضابطه ومصادیق فوریت.. 102

بند اول ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران.. 102

بند دوم مصادیق فوریت.. 103

1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی.. 103

2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر.. 103

3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجارتی.. 104

مبحث پنجم تودیع تامین مناسب.. 105

گفتار اول اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت وموضوع دعوی.. 106

بند اول اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان.. 106

بند دوم معافیت خاص قانونی از تودیع تامین.. 108

بند سوم- اخذ تامین در دعاوی مالی وغیر مالی. 109

گفتار دوم تعیین میزان تامین ونوع آن.. 111

بند اول تعیین میزان تامین.. 111

بند دوم تعیین نوع تامین.. 113

بند سوم- مدت تودیع تامین. 115

فصل دوم موانع صدور دستور موقت 116

مبحث اول وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت.. 117

گفتار اول وقوع تهدید نسبت به دستور موقت.. 117

بند اول - وقوع تهدید یا خطر دردادرسی فوری دادگاههای دادگاههای عمومی حقوقی. 117

بند دوم خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری. 118

گفتار دوم صدور حکم در اصل دعوی.. 119

بند اول منع دستور موقت پس از صدور حکم.. 119

بنددوم منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم.. 121

گفتار سوم منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء 124

مبحث دوم جریان نهاد دیگرتامینی وموقتی در موضوع.. 125

مبحث سوم-انطباق عینی موضوع دستور موقت باموضوع دعوی اصلی. 127

گفتاراول-منع اصولی دستور موقت درفرض تطبیق موضوعات. 127

گفتار دوم جواز دستور موقت در موارد استثنایی.. 129

مبحث چهارم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی. 131

گفتار اول- منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی ودولتی. 132

بند اول-منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت. 132

بند دوم منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی.. 133

بند سوم-منع دستور موقت برتوقیف اموال شهرداری ها. 135

گفتار دوم-منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها ومامورین سیاسی خارجی 136

مبحث پنجم-منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی. 137

گفتار اول-منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران. 138

گفتار دوم منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی. 139

مبحث ششم منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع.. 140

گفتار اول منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی 141

گفتار دوم منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص.. 142

بند اول-منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق. 142

بند دوم- منع توقیف برخی حقوق بطور موقت ودر وضعیت خاص. 143

1- تصرف شخص ثالث برمال مورد توقیف.. 143

2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه.. 144

3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه.. 144

بخش سوم- اجرای دستور موقت ، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت 146

فصل اول اجرای دستور موقت 147

مبحث اول ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت.. 147

گفتار اول ابلاغ اوراق قضایی.. 147

گفتار دوم ابلاغ دستور موقت.. 148

مبحث دوم نحوه اجرای دستور موقت.. 149

گفتار اول -آثار دستور موقت 150

بند اول اثری فوری.. 151

بنددوم بقاء دستور.. 152

بندسوم عدم تاثیر در ماهیت دعوی.. 152

بند چهارم اعتبار امر قضاوت شده.. 153

گفتار دوم دستور موقت و خسارت خوانده.. 154

بند اول زمان مطالبه خسارت.. 155

بند دوم ورود خسارت.. 156

بندسوم درخواست یا دادخواست.. 156

بندچهارم جبران خسارت از تامین.. 157

فصل دوم ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن 158

مبحث اول- ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت. 159

گفتار اول - ضمانت اجرای جزایی دخالت وتصرف غیر مجاز در اموال توقیف شده 159

گفتار دوم- ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری. 162

مبحث دوم ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت.. 162

گفتار اول بی اعتباری و بطلان هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده. 163

گفتار دوم غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده. 164

مبحث سوم - پایان دستور موقت. 165

گفتار اول تودیع تامین مناسب از سوی طرف.. 166

گفتار دوم برطرف شدن جهت دستور.. 166

گفتار سوم عدم اقامه دعوی.. 167

گفتار چهارم استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی.. 168

گفتار پنجم شکست در دعوی اصلی.. 169

گفتار ششم فسخ قرار.. 170

گفتار هفتم-اجرای قرار. 170

مبحث چهارم-اثر پایان دستور موقت. 172

نتیجه 173

منابع 184

بخش اول مفاهیم، تعاریف و کلیات

این بخش شامل دو فصل می باشد که در فصل اول در باب کلیات مرتبط با دستور موقت نظیر مفهوم وتعریف آن و همچنین ماهیت و اهداف دستور موقت بحث نموده و سپس در فصل دوم نیز به تعاریف و انواع موضوع دستور موقت پرداخته و مورد تحلیل قرار می گیرد .

فصل اول مفاهیم و کلیات دستور موقت

دراین فصل به مباحثی چون تعاریف لغوی و اصطلاحی، ماهیت ،موضوع و اهداف دستور موقت و دادرسی فوری اختصاص دارد.

مبحث اول - مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت

گفتار اول مفهوم وتعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری

در لغت دادرسی فوری[1] و دستور موقت دو عبارت مرکب هستند که هر یک متشکل از دو واژه مستقل بکار میرود واژه دادرسی به معنای قضا ومحاکمه آمده و واژه فوری به معنای آنچه که اجرای آن به سرعت انجام می گیرد و دستور موقت نیز فرمانی معین و ناپایدار تعریف گردیده است.

گفتار دوم-تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری

ولی مفهوم و تعریف تخصصی و حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری را بایداز مجموعه قوانین و رویه قضایی استنباط واستخراج نمود. استاد دکتر جعفری لنگرودی در کتاب دانشنامه حقوقی ، دادرسی فوری را اینگونه تعریف نموده اند « دادرسی فوری نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن ، صدور رای در ماهیت نبوده بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می شود که این قرار جنبه موقت دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوی می تواند بر خلاف دستور موقت رای بدهد [2]. استاد دکتر لنگرودی در تعریف ابرازی از دادرسی فوری به عناصری همانند رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک اشاره نموده و سپس نتیجه این رسیدگی را صدور رای در ماهیت یعنی حکم نمی داند بلکه آن راماهیتا قرار میداند ضمن اینکه وصف موقتی بودن قرار ، فقدان شمولیت اعتبار امر مختومه را بر این دستور موقت می افزاید و قید (عبارت رسیدگی اجمالی به مرافعات) حکایت از آن دارد که از نظر نویسنده صدور دستور موقت به امور ترافعی اختصاص داشته و در امور حسبی استفاده از دستور موقت را جایز ندانسته است. اما استناد به مواد 12و19 قانون امور حسبی در بخشی دیگر از این کتاب، متضمن این است که از منظر استاد صدور دستور موقت در امورحسبی نیز قابل پذیرش است اما برخی حقوقدانان دادرسی فوری را ناظر به دعوی تلقی و از آنجا که امور حسبی دعوی محسوب نمی شود توسل به مقررات دادرس فوری در امور حسبی را جایز ندانسته اند . و لکن باتوجه به ماده 310 ق.آ.د.م به درخواست ذینفع دستور موقت انجام می پذیرد و دستور موقت متضمن رسیدگی فوری است وگاهاً بدون تعیین وقت انجام میگیرد ونظر به استقلال آن وعدم تاثیرآن در اصل دعوی واینکه اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است می توان دادرسی فوری و دستور موقت را این گونه تعریف کرد " دستور موقت، قراری است موقتی،تبعی وتامینی که با درخواست خواهان و پس از انجام دادرسی فوری ازسوی مرجع صلاحیت دار در موارد فوری واضطراری ، و در جهت دعوی و خواسته اصلی وعند الاقتضاء پس از اخذ تامین مناسب به طرفیت وبرعلیه خوانده دعوی(اعم از اصلی و تقابل و ...)صادر و بعد از تایید رییس حوزه قضایی به مرحله اجرا در خواهد آمد و موضوع دستور موقت توقیف اموال ، الزام به انجام و منع از انجام امری توسط خوانده است. تعریف ارائه شده حاوی چند نکته است که بدین شرح است اینکه بدون قید واژه (دادگاه) از عبارت (مرجع صلاحیت دار) نام برده شد بدین علت است که دادگاه تنها مرجع صلاحیت دار برای دستور موقت نیست بلکه دو مرجع دیگر نیز به این اقدام موقتی دست می زنند یکی از آنها دیوان عدالت اداری است که طبق ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجاز به صدور دستور موقت شده و دیگری مرجع داوری در دعاوی تجاری بین المللی است که مطابق با ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/1376 مختار گشته درامور مربوط به موضوع مورد اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است به درخواست یکی ازطرفین دستور موقت صادر می کند . نکته دیگری که مورد تاکید است صدور قرار علیه خوانده است وهرگاه دستورموقت نسبت به اشخاص ثالث موثر افتد و یا اینکه درجهت منافع خواهان بدون توجه به خوانده صدور یابد در مسیری خارج مجرای قانونی قرار گرفته و نباید مورد تصمیم مراجع قضایی قرار گیرد مگر اینکه ارتباطی ولو اندک نسبت خوانده دعوی داشته باشد و نکته بعدی در خصوص این تعریف اجرای دستور موقت پس از تایید دستور قضایی است که این در واقع صرفا از جهت اجرا( نه از جهت صدور) کمال محسوب می گردد .برچسب ها: نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران , مفهوم وتعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری , ماهیت ، موضوع و هدف از دستورموقت , هدف دس ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط