ساخت فروشگاه اینترنتی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
مباني حقوقي ايفاء دين از ناحيه غير مديون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م

مشخصات اصلی


قیمت: 11000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 110صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه........................................ 1

فصل اول: كليات

گفتار اول: تعاريف (واژه های کلیدی)................... 4

گفتار دوم: مفهوم وماهيت حقوقي اذن و اجازه ........... 12

بند اول: مفهوم وماهيت حقوقي اذن .................... 12

بند دوم: مفهوم و ماهيت حقوقي اجازه .................. 14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه ................... 15

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م.................. 15

گفتار سوم:مفهوم وماهیت ايفاء تعهد: .................. 18

الف:مفهوم..................................... 18

ب:ماهیت..................................... 18

بند اول: اقسام تعهد ............................ 19

الف)قراردادی................................... 19

ب)غیرقراردادی................................. 19

بند دوم: اقسام ایفاء.............................. 20

الف)اختیاری................................... 20

ب)اجباری.................................... 20

گفتار چهارم: قلمرو مادة 267 قانون مدنی ............... 22

فصل دوم:ماهيت حقوقي ايفاي دين به وسيلة ثالث....... 28

گفتار اول: ماهيت قرار دادي ...................... 32

بند اول: تاثیراذن مديون درماهیت ایفاء ................. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء............... 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء.................. 34

گفتار دوم: ماهيت ايقاعي پرداخت ثالث ................ 36

بنداول) ايقاع معين ............................. 38

بند دوم) ايقاع نامعين ........................... 39

بند سوم) وجوه افتراق ايفاء دين با ساير ايقاعات ........... 39

گفتار سوم: ماهيت حقوقي ايفاي دين طبيعي توسط ثالث ....... 41

بند اول: مفهوم دین طبيعي.......................... 41

بنددوم )حالات ايفاء دين طبيعي....................... 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ................ 42

ب) ايفاء دين طبيعي توسط ثالث غير مأذون .............. 43

گفتار چهارم: مقايسة ايفا ثالث با انتقال دين و طلب ......... 45

بند اول: مقايسه­ با انتقال دين ....................... 45

بند دوم: مقايسة با انتقال طلب ....................... 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله.............. 54

گفتارپنجم: مقايسة ايفاي ثالث با تبديل تعهد .................... 56

گفتار ششم:مستثنیات ایفا ثالث............................ 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی).......... 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین......................... 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له............................. 65

فصل سوم: مباني حقوقي و فقهي قاعدة پرداخت ثالث........ 66

گفتار اول: مباني حقوقي ........................... 68

بند اول) متون قوانین موضوعه....................... 68

بنددوم) رويه های قضايي........................... 73

بندسوم) مصالح اجتماعي ........................... 80

گفتار دوم: مباني فقهي............................. 82

بنداول) آيات و روايات ........................... 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهي ........................ 84

الف)اصول فقه ................................. 84

1)اصل صحت............................................................................. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط................................................................. 84

ب)قواعد فقه................................................................................ 85

1)قاعده احسا ن............................................................................ 85

2)قاعده لاضرر............................................................................ 87

بندسوم) اجماع ................................. 88

بندچهارم) عقل ................................. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث....... 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت........................ 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت ................... 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ....... 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:................ 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)............... 98

بند دوم: رویه های قضایی........................... 112

گفتار دوم: ماهيت حقوقي حق رجوع ثالث ............... 118

بند اول: استیفا................................. 119

بنددوم: قرض ................................. 121

بند سوم: قائم مقامي ............................. 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی....................... 123

بند پنجم :نما يند گي ............................ 124

بند ششم: اذن مديون............................. 124

بند هفتم : وکا لت.............................. 126

نتيجه گيري نهايي .......................... 128

فهرست منابع ............................. 132

مقدمه:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آنچه از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید بنابراین هدف اساسی این تحقیق ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در برخی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده است مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آنچه نگارنده راتشویق به تحقیق دراین وادی نموده بررسی زوایای پنهان این مسئله و نکاتی است که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته است بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر استفاده ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای مشهور حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان بررسی شده است كه در چهار فصل مورد بررسي قرار مي­گيرد در فصل اول به كليات و به تعاريف و مفهوم و ماهيت حقوقي اذن و اجازه و ويژگي­ها و اقسام آن و نقش اراده در ايفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدني پرداخته شده است. در فصل دوم به ماهيت حقوقي ايفاء دين از ناحية غير مديون از نظر اينكه عقد است يا ايقاع و همچنين متفرعات آن بحث شده است در ادامه به ماهيت پرداخت دين طبيعي پرداخته­ايم سپس به مقايسة ايفاي دين از سوي ثالث با تاسيس­هاي حقوقي مشابه ديگر از جمله وفاي به عهد و تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد و انتقال دين (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­هاي فرعي آنها پرداخته­ايم. در فصل سوم مباني فقهي و قانوني قاعده پرداخت دين از ناحية ثالث و از جمله خاستگاه قانوني و نقش قاعدة احسان در موضوع بحث پايان نامه مورد بررسي قرار گرفت در ادامه به بيان نظرات فقهي فقها پرداختيم در مباحث بعدي به مواد قانوني كه در قوانين پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولي حق مراجعه ثالث را تجويز كرده پرداخته­ايم.

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مباني حقوقي رجوع ثالث مأذون و غير مأذون پرداخته­ايم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پايان نتيجه گيري كلي صورت گرفت.برچسب ها: اذن- ايفاء- شخص ثالث- دين (حق ديني)- فضول- دارا شدن غير عادلانه- اماره عدم تبرع. ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط